Uppförandepolicy

Uppträd mot andra som du vill bli behandlad själv.

En kontinuerlig och öppen dialog med kunderna är stor del i premiumleverans.

Uppförandepolicy.

Söne El AB ska ses som ett företag som tar samhällsansvar på största allvar och stort fokus ligger på människor, relationer och integritet.

Alla inom företaget har ett ansvar att följa lagar, regler och interna policys. Om något i denna policy skulle strida mot lagen så är det rådande lag som gäller framför principerna som beskrivs i Uppförandepolicy.

Söne El uppmuntrar till mångfald. Företaget har en stark tro på att mångfald är något positivt och att det gör vårt företag till en bättre arbetsplats. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet, ras, religion, socialt eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åsikt eller fackanslutning. Denna princip gäller såväl för hur vi behandlar våra medarbetare som förfarandet i anställningsprocessen.

Alla människors lika värde. ”En för alla, alla för en”. Ingen människa ska diskrimineras eller utnyttjas. Vi tar avstånd från alla handlingar och företeelser där människor utnyttjas på otillbörligt sätt.

Söne El förväntar sig att samtliga inom bolaget lever upp till vår Uppförandepolicy i arbetet och på fritid.

Genom utbildning och påminnelser i olika media informeras personalen om Uppförandepolicyn. Företaget förväntar sig att alla inom organisationen bolaget håller sig förtrogen med företagets Uppförandepolicy, det ligger på individens ansvar att följa den.