Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Vår arbetsplats ska vara säker, trygg och inkluderande

Vi ska alltid ha Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt Elsäkerhetsarbete i fokus.

 

Arbetsmiljöpolicy.

Söne El AB ska i arbetet med Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållande. Vår arbetsplats ska vara trygg, säker och inkluderande.

Arbetsmiljön skall vara en naturlig del i vårt ledningssystem och i det dagliga arbetet. Vi har kontinuitet i våra riskbedömningar. Riskbedömningar ska göras och dokumenteras innan arbeten påbörjas och/eller när förutsättningarna förändras under pågående arbeten. Skyddsombuden ska beredas möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Arbetstagare och arbetsgivare skall utbyta erfarenheter och synpunkter. Arbetstagarnas erfarenheter skall tas tillvara och beaktas så att alla känner meningsfullhet i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsledningen skall ha den kompetens och befogenhet, som krävs för att bedriva verksamheten på ett riktigt sätt ur arbetsmiljöhänsyn.

Söne EL AB följer utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. All personal ska ha tillräcklig kompetens, vara utbildade så att de är trygga i sin yrkesutövning. Vi uppträder med respekt för medarbetare och medmänniskor. Vi uppfyller kraven i lagar, förordningar och föreskrifter.